Dzisiaj jest: 19 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

Projekty unijne

Kolejny sprzęt dla uczniów do zdalnego kształcenia

Czytaj więcej: Kolejny sprzęt dla uczniów do zdalnego kształcenia

mt_ignore

Gmina Kluczewsko podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa  dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Gmina Kluczewsko zakupiła sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem - 27 sztuk dla szkół z terenu Gminy Kluczewsk.  Komputery przekazane zostały do szkół w celu wypożyczenia najbardziej potrzebującym uczniom do nauki zdalnej.

Czytaj więcej: Kolejny sprzęt dla uczniów do zdalnego kształcenia

Sprzęt dla uczniów podczas zdalnego kształcenia

Czytaj więcej: Sprzęt dla uczniów podczas zdalnego kształcenia 

mt_ignore

Gmina Kluczewsko podpisała umowę w dniu 9 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa  dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Gmina Kluczewsko zakupiła sprzęt komputerowy, który będzie użyczany najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy.

Czytaj więcej: Sprzęt dla uczniów podczas zdalnego kształcenia

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP KSRG Dobromierz

mt_ignore

Nowy nabytek strażaków to średni samochód ratowniczo - gaśniczy zabudowany przez firmę „bocar” na podwoziu VOLVO FL280 4x4 z silnikiem Diesla o mocy 285 KM. Zabudowa wykonana została ze stali nierdzewnej i kompozytu w układzie skrytek 3+3+1, posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów oraz dwuzakresową autopompę A 16/8 – 4/40  o wydajności 2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar i 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar.  Na wyposażeniu samochodu znajduje się między innymi podstawowy sprzęt gaśniczy, linia szybkiego natarcia o długości 60 metrów, działko wodno-pianowe typ  DWP 8/16, wyciągarka linowa oraz maszt oświetleniowy z najaśnicami LED.

Czytaj więcej: Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP KSRG Dobromierz

Projekt „Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz” na ukończeniu

mt_ignore

Czytaj więcej: Projekt „Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości...

W miejscowości Dobromierz przeprowadzona została rewitalizacja dawnego stadionu, który nie spełniał swoich funkcji.

W ramach wymienionego projektu wykonywane zostały alejki spacerowe, ogrodzenie parkowe z elementów metalowych, brama wjazdowa i furtka dla ochrony zagospodarowanego terenu oraz przebywających tam gości. Została zamontowana również duża ozdobna altana drewniana będąca miejscem spotkań, mała architektura w postaci ławek parkowych z oparciem, koszy na śmieci oraz ozdobnych donic na postumencie. Także posadzone zostały rośliny zielone (lipy, klony, dęby, buki oraz sosny) w celu nadania temu miejscu nowych funkcji rekreacyjnych i turystycznych. Dla wygodny przybywających gości wykonany został parking. Na rewitalizowanym terenie zamontowany zostanie HotSpot umożliwiający dostęp do bezpłatnego Internetu.

Czytaj więcej: Projekt „Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości...

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

mt_ignore

Czytaj więcej: Zajęcia pozalekcyjne w szkołachProjekt pt. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  Poddziałanie 08.03.03Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Aktywnie zmieniająca się teraźniejszość wymusza zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie warunkują zarówno zmiany społeczne, jak i ekonomiczne. Uzasadnione wydaje się zatem oczekiwanie, że szkoła przygotuje uczniów do celowego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przejęcia odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz uczenia się przez całe życie.

Czytaj więcej: Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

„Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

mt_ignore 

Czytaj więcej: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”W trakcie uroczystości na Wojewódzkich Dożynkach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas przekazał Rafałowi Pałce Wójtowi Gminy Kluczewsko umowę na dofinansowanie projektu "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko".

Czytaj więcej: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko

mt_ignore

Czytaj więcej: Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach...Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie 07.04.00 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu powstało boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Kluczewsku. Boisko ma nowoczesną nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 46,0 x 30,0m, ogrodzone jest piłkochwytem. Boisko można wykorzystywać do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego oraz do piłki nożnej. Przy boisku zamontowano trybuny systemowe mogące pomieścić 150 osób na siedziskach z tworzywa sztucznego, na konstrukcji stalowej ocynkowanej z balustradą.

Czytaj więcej: Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach...

Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko

mt_ignore

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie 07.04.00 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu będzie podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i  połecznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy Kluczewsko. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu przy szkole w infrastrukturę sportową poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Kluczewsku, doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych, zakup zestawów multimedialnych do prowadzenia zajęć z chemii, fizyki, geografii, języków obcych, informatyki. Zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt będą użytkowane przez uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Kluczewsko.

Przewidywana  wartość projektu wynosi 879 414,69

Dofinansowanie ze środków UE  659 561,02

Kolejne zadanie zrealizowane – droga Pilczyca

 

Czytaj więcej: Kolejne zadanie zrealizowane – droga PilczycaDzięki pozyskanej dotacji z Unii Europejskiej droga w Pilczycy przez wieś  została przebudowana poprzez: poszerzenie drogi, położenie chodnika, wykonanie  nowej nakładki asfaltowej. Długość wyremontowanej drogi to 690 metrów, na łączną wartość 302 tysięcy.
Remont tej drogi z pewnością poprawi nie tylko komfort mieszkańców, ale również poruszających się uczestników drogi. Cieszy, że kolejna inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z  edycji  Programu   Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji drogowych.

 

mt_ignore

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

 

Kolejny remont drogi w Gminie Kluczewsko ukończony

Czytaj więcej: Kolejny remont drogi w Gminie Kluczewsko ukończony29 czerwca 2017r. dokonano odbioru technicznego drogi  w Kluczewsku, ul. Szkolna.

Na drogę w Kluczewsku na ul. Szkolnej Gmina Kluczewsko pozyskała dotację ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW, to dofinansowanie  z  edycji  Programu   Rozwoju  Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację inwestycji drogowych. W ramach prac wykonano podbudowę z kruszywa, oczyszczono rowy i położono nakładkę asfaltową. Pełny koszt inwestycji to prawie 199 tysięcy. Gmina uzyskała dotację w kwocie ponad 126 tysięcy.

mt_ignoreBudowa Lub Modernizacja Dróg Lokalnych

Czytaj więcej: Budowa Lub Modernizacja Dróg LokalnychGmina Kluczewsko pozyskała milion na drogi

Na terenie Gminy Kluczewsko w każdym roku sukcesywnie remontowane są drogi, mimo wszystko wiele z nich wymaga poprawy oraz dalszych remontów. Poprawa stanu dróg to jeden z priorytetów naszych władz, mieszkańcy również popierają te zadania przekazując środki z funduszu sołeckiego na różnego rodzaju remonty dróg na terenie swoich sołectw.
Gmina Kluczewsko złożyła siedem projektów na przebudowę dróg gminnych. W dniu 31 maja br. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie w ramach nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji drogowych.

W ramach tych inwestycji wyremontowane zostaną drogi w miejscowościach:
Zabrodzie – Jamskie w kierunku Włoszczowy
Zabrodzie – do granicy Chałupki
Rzewuszyce – Zmarłe
Kluczewsko – ul. Murarska
Kluczewsko – droga koło szkoły
Pilczyca – droga w kierunku strzelnicy
Kolonia Bobrowska Wola-Ciemiętniki

mt_ignore

Czytaj więcej: Budowa Lub Modernizacja Dróg Lokalnych

Akademia Kompetencji Kluczowych

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji KluczowychSZLAKIEM GRODÓW PIASTOWSKICH

W dniach od 5-7 czerwca 2015 r. odbył się kolejny wyjazd edukacyjny w ramach realizowanego przez Gminę Kluczewsko Projektu, „Akademia Kompetencji Kluczowych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej z Komornik poznawała miejsca historyczne i najcenniejsze zabytki Szlaku Grodów Piastowskich. Zwiedzanie rozpoczęliśmy, od Torunia, a dokładnie Centrum Nauki Kopernik, gdzie w planetarium na sferycznym ekranie obejrzeliśmy wyjątkowy film „Barwy kosmosu”. Podczas pokazu przyjrzeliśmy się gwiazdom, które świecą na niebie i planetom Układu Słonecznego. Po ciekawym seansie udaliśmy się na zwiedzanie Starego Miasta. Poprzez legendy i mity średniowiecznego Torunia opowiadane przez przewodnika zostaliśmy zapoznani z historią miasta. Urzekły nas piękne widoki Starego Rynku, Dom Kopernika, kościół katedralny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Krzywa Wieża, ruiny Zamku Krzyżackiego i piękna panorama Wisły. Po pożegnaniu urokliwego Torunia udaliśmy się do Wenecji, gdzie w ośrodku wczasowym Przystań Wenecka mogliśmy odpocząć po długiej podróży i całym dniu zwiedzania.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji KluczowychGÓRY, NASZE GÓRY…

Projekt: „Akademia Kompetencji Kluczowych” realizowany przez Gminę Kluczewsko w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wraz z nadejściem wiosny, budzi się w nas chęć bycia bliżej natury, przebywania na świeżym powietrzu, a „włóczykije” ruszają na wyprawy. Grupa pięćdziesięciu uczniów z naszej szkoły także ruszyła na wyprawę w góry. Wyjazd edukacyjny rozpoczęliśmy się w czwartek 28 maja a zakończyła w sobotę 30 maja. Jej celem było Zakopane i okolice. Program wycieczki był bardzo interesujący i napięty. Pierwszym punktem zwiedzania był Chochołów i znajdujące się tam Muzeum Powstania Chochołowskiego. Pierwszego dnia odwiedziliśmy jeszcze Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach, Muzeum Stylu Zakopiańskiego „Koliba” oraz odbyliśmy spacer Doliną Stążyską, prowadzącą aż pod ściany masywu Giewontu.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji KluczowychCENTRUM NAUKI im. Kopernika w Warszawie

Dnia 09.05.2015 r. uczniowie biorący udział w projekcie prowadzonym przez Gminę Kluczewsko „Akademia Kompetencji Kluczowych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, odbyli wycieczkę do Warszawy. Celem naszej wyprawy było zwiedzenie Centrum Nauki im. Kopernika, w tym również wizyta w PLANETARIUM. W wycieczce wzięło udział 50 uczniów i 5 opiekunów.
O godzinie 8:30 wyruszyliśmy z Dobromierza, a na miejsce dotarliśmy o 12:30. Zgodnie z planem naszą wizytę w Warszawie rozpoczęliśmy od wizyty w Planetarium, które zwane jest Niebem Kopernika. Odbywają się tam pokazy gwiezdnego nieba i filmów, poruszające różnorodne tematy popularnonaukowe – astronomiczne, przyrodnicze, a także etnograficzne.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych„ Cudze chwalicie...”

Dnia 27 maja 2015 r. uczniowie PG w Dobromierzu – uczestnicy zajęć rozwijających i wyrównawczych odbywających się w ramach projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych” „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany przez Gminę Kluczewsko- zwiedzali okolice swojego regionu. Wycieczkę rozpoczęli od Nagłowic- dworku Mikołaja Reja. Dowiedzieli się mnóstwa ciekawych rzeczy na temat życia i twórczości ojca literatury polskiej, mogli zobaczyć teksty staropolskie, przeczytać fragmenty jego dzieł. Stamtąd udali się do Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej. Oglądali XVIII i XIX –wieczne chaty chłopskie ich wyposażenie, zabudowania znajdujące się w zagrodzie, wiatrak, urokliwy drewniany kościółek, aptekę , dom lekarza z izbą, w której przyjmował pacjentów i oczywiście wnętrza dworku ziemiańskiego. Kolejnym miejscem, do którego udali się uczniowie, były Chęciny.

Czytaj więcej: Akademia Kompetencji Kluczowych

Strona 1 z 3

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy