Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

„Cyfrowa szkoła”

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła"

 

Gmina Kluczewsko zawarła w dniu 10 lipca 2012r. umowę z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej „Cyfrowa szkoła” Szkoła Podstawowa w Kluczewsku zakwalifikowała się do programu jako jedna z 16 szkół w województwie świętokrzyskim i jedyna z powiatu włoszczowskiego. Uzyskała w ten sposób możliwość unowocześnienia bazy technologicznej. Zakupiono i zainstalowano tablicę interaktywną , uruchomiono sieć WIFI na terenie całego obiektu szkoły, zakupiono 33 laptopy do wykorzystania przez uczniów na lekcjach. Dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach programu Cyfrowa Szkoła” będzie można zwiększać ilość zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wszystkie urządzenia od razu wzbudziły zachwyt i zainteresowanie wśród uczniów, którzy rozpoczęli już zajęcia w „cyfrowej klasie”. Dzieci chętnie korzystają z nowinek technologicznych, uzupełniając swoja wiedzę. Nauczyciel ma możliwość zachęcenia uczniów do nauki, wyzwolenia w nich kreatywności i umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń. Tablica interaktywna pozwala nadać lekcji bardziej atrakcyjny charakter. Umożliwia wykorzystanie wszelkich dostępnym opcji – istnieje możliwość pisania, przerabiania tekstu, odsłuchiwania nagrań, a także  interaktywnego korzystania ze stron www, czy też używania cyfrowego podręcznika. Oczywiście, nie można całkowicie odejść od czytania i pisania, niemniej jednak należy korzystać z nowych możliwości.

W  ramach Rządowego programu 402 szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości niemal 44 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży.

„Program usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko”

 

Czytaj więcej: „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko”

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs – Azbest 2012, w którym wzięła także udział Gmina Kluczewsko. W ramach konkursu Gmina Kluczewsko otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 17,300zł na realizację zadań w ramach bloku 3 - zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Został opracowany dokument na podstawie wyników inwentaryzacji terenowej oraz wprowadzono dane do Bazy Azbestowej, prace rozpoczęto w sierpniu 2012 natomiast termin zakończenia prac nastąpił w październiku 2012 r. Wybór podwykonawcy poprzedzony został rozeznaniem rynku, który utwierdził w przekonaniu, że będzie nim firma ECO-ART. Sp. z o.o., który wykazał się wymaganym doświadczeniem sporządzania inwentaryzacji azbestu oraz opracowywania programów usuwania azbestu dla innych gmin w poprzednich latach. Koszt realizacji projektu wynosi 21 648zł w tym środki własne Gminy Kluczewsko 4 348zł.

Celem „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko” jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczewsko, którego realizację zaplanowano do końca 2032r. w ramach „Programu Oczyszczenia Kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętym uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2010r.

W ramach programu ”Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018” i „Program usuwania azbestu  dla terenu Powiatu Włoszczowskiego” przyjęto  podział działań na III etapy, które ułatwią monitorowanie i raportowanie założonych w programie celów.

Etap I (2012) przewiduje inwentaryzację wyrobów azbestowych i opracowanie bazy wyrobów zawierających azbest, akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców oraz monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych.

Etap II (2013-2022)przewiduje aktualizację bazy danych o wyrobach azbestowych, akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców, bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych, monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych oraz aktualizacja „Programu”.

Etap III (2023-2032) przewiduje aktualizację bazy danych o wyrobach azbestowych, bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych, monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych oraz aktualizacja „Programu”.

Z przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych dokonanych w okresie lipiec-sierpień 2012r. na terenie Gminy Kluczewsko wynika, że 2.575 budynków mieszkalnych w tym budynki gospodarcze są pokryte płytami azbestowo-cementowymi o łącznej powierzchni 399,660 m2, 14 obiektów użyteczności publicznej są pokryte materiałami wykonanych z azbestu oraz na 2 posesjach znajdowały się składowiska płyt azbestowych o łącznej powierzchni 312 m. Natomiast brak jest rur wodociągowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest oraz brak jest dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest.

Na realizację „Programu” środki finansowe będą pozyskiwane z budżetu Gminy Kluczewsko oraz ze źródeł zewnętrznych tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Bank Gospodarki Żywnościowej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skuteczne zarządzanie realizacją „Programu” będzie możliwe dzięki wprowadzeniu wskaźników monitoringu oraz procesu corocznego raportowania mieszkańcom Gminy o wynikach realizacji „Programu”.

Ze względu na fakt, iż realizacja „Programu” jest procesem długoterminowym, w trakcie którego mogą ulec zmianie warunki prawne, finansowe i organizacyjne, zakładana jest aktualizacja „Programu”.

Czytaj więcej: „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko”

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy