Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Jak załatwić sprawę?

SPRAWA DO ZAŁATWIENIA

KARTA
NR:

Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy

KU - B01

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

KU - B02 

Decyzja o warunkach zabudowy

KU - B03

Przeniesienie Decyzji ustalającej warunki zabudowy

KU – B04

Dokonanie podziału nieruchomości   

KU – B05

Rozgraniczanie nieruchomości  

KU – B06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

KU – B07

Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

KU – B08

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

KU – B09

Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody żywej/nieożywionej

KU – B10

Uznanie terenu za użytek ekologiczny

KU – B11

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

KU – B12

Udostępnienie nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
wieczystym Gminy Kluczewsko/Skarbu Państwa w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej

KU – B13

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

KU – B14

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

KU – B15

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę

KU – B16

Nabycie prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu
wieczystym

KU – B17

Zbycie nieruchomości gruntowej na drodze bezprzetargowej

KU – B18

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

KU – B19

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)

KU – B20

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi

KU – B21

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego w produkcji rolnej

KU – B22

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego w produkcji rolnej

KU – B23

 

SPRAWA DO ZAŁATWIENIA

KARTA
NR:

Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego

KU – FN – 01

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych
oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających
osobowości prawnej. Korekta wysokości podatku.

KU – FN – 02

Podatek od środków transportowych.

KU – FN – 03

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie
stanu zaległości

KU – FN – 04

Ulgi (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie
zaległości) w zakresie podatku

KU – FN – 05

Ulga w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych

KU – FN – 06

Wydanie zaświadczenia o dochodzie otrzymywanym z pracy w
indywidualnym gospodarstwie rolnym

KU – FN – 07

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

KU – FN – 08

Zwrot opłaty skarbowej

KU – FN – 09

Wznowienie postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego   

KU – FN – 10

Zmiana decyzji ostatecznej

KU – FN – 11

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

KU – FN – 12

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

KU – FN – 13

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

KU – FN – 14

 

           SPRAWA DO ZAŁATWIENIA       

KARTA
NR:

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego
zasobu mieszkaniowego

KU – K – 01

Zaświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
komunalnego

KU – K – 02

 

         SPRAWA DO ZAŁATWIENIA          

KARTA
NR:

Skargi i wnioski

KU – OR – 01

Udzielenie informacji publicznej   

KU – OR – 02

 

SPRAWA DO ZAŁATWIENIA

KARTA
NR:

Wydawanie dowodów osobistych (nowy, wymiana, utrata)

KU – SO – 01

Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały

KU – SO – 02

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały
(wymeldowanie/uchylenie zameldowania)

KU – SO – 03

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (do 3 miesięcy)

KU – SO – 04

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące

KU – SO – 05

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

KU – SO – 06

 

SPRAWA DO ZAŁATWIENIA

KARTA
NR:

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

KU – USC – 01

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego stanu aktu
sporządzonego za granicą

KU – USC – 02

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

KU – USC – 03

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

KU – USC – 04

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego
(skróconego/zupełnego/wielojęzycznego/aktu urodzenia/
aktu małżeństwa/aktu zgonu)

KU – USC – 05

Zmiana imion i nazwisk   

KU – USC – 06

Wydanie zaświadczenia do zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego
(ślub wyznaniowy)   

KU – USC – 07

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
(ślub cywilny)   

 

KU – USC – 08

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie
pożycie małżeńskie

 

KU – USC – 09

 

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku 
małżeńskiego poza granicami Polski

 

 KU – USC – 10

 Sporządzenie aktu zgonu

 

 KU – USC – 11

 

 

 

 

 

 

 

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy